Tariffoppgjøret 2017

Resultatet av mellomoppgjøret 2017

Fra 1. – 30. april 2017

I april er det resultatet av forhandlingene mellom LO og NHO som angir resultatet av mellomoppgjøret. Formelt skal dette godkjennes av LO og NHO den 18 april. Resultatet gir 50 øre per time i april for fagarbeidere og arbeidstakere uten fagbrev. For lærlingene er det beregningsgrunnlaget som er endret og timesatsene framkommer i protokollen av 29. mars.

Fra 1. mai 2017


Er satsene for faste timelønnssatser og akkordmultiplikator regulert etter § 15 pkt.2. Timelønnssatsen i § 3A for fagarbeidere økes med 3,11 kroner og beregningsgrunnlaget for lærlingene økes med det samme beløpet. Ny §3A sats for fagarbeider blir da kr. 210.40. Ny sats for fagarbeidere offshore øker med kr. 4,88 til kr. 329,33 kroner. De nye overtidssatsene er for fagarbeider kr. 158,05 (50%) og kr. 316.10 (100%), for lærlinger og arbeidstakere uten fagbrev er satsene kr. 142,27 (50%) og kr. 284,54 (100%).

Reguleringsbestemmelsen i LOK.

Lønnssatsene i Landsoverenskomsten for elektrofagene skal reguleres i henhold til bestemmelsene i § 15 nr. 1 og 2.
§ 15 nr. 2 i LOK er vår egen reguleringsbestemmelse og er en ren regulering av lønnssatsene basert på statistikk.
I § 15.2 står det at timelønn og akkordmultiplikator skal reguleres etter SSB-statistikk for voksne arbeidere i alt. Den blir oppgitt å være 1,5 prosent, mens industriarbeidere har hatt en vekst på 2,0 prosent. Fra LOs side blir forskjellen begrunnet i at statistikken for arbeidere totalt er endret og utvidet.

Se ellers vedlagte protokoller for alle endringene.