Tariffoppgjøret 2016 - forslagsfrist 3. september

Forberedelser til tariffoppgjøret 2016

 

Tariffoppgjøret 2016 nærmer seg raskt. Det er nå tid for klubber og medlemmer til å diskuter forslag til endringer i Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK). Klubber og medlemmer må sende eventuelle forslag til endring til fagforeningen innen 3. September 2015, forslagene sendes til firmapost@rele.no.

Først litt om hvordan forslagsbehandlingen foregår for LOK. Det er lange tradisjoner for at medlemmer og klubber stiller forslag gjennom fagforeningen til endringer i tariffavtalen. Fra fagforeningen pleier vi å sende inn mellom 40 og 50 forslag til endringer. Forslagene som blir sendt inn fra klubber og medlemmer blir grundig gjennomgått i fagforening og det er fagforenings styret som foretar den endelige behandlingen før forslagene sendes inn til EL & IT Forbundet sentralt.

 Det er viktig at klubbene starter diskusjonen allerede nå slik at de ikke kommer i tidsnød når sommerferien er avviklet. Forslag til endringer av tariffavtalen trenger ikke være 100% gjennomarbeida med forslag til hvordan en endra eller ny paragraf skal se ut. Det viktigste er at klubben beskriver hva de vil endre og hvorfor så vil behandlinga i fagforeningen føre frem til ett konkret tekstforslag.

 Jeg har hentet frem ett forslag som fagforeningen sendte inn i forbindelse med tariffoppgjøret 2014, dette er ment som ett eksempel på hvordan det kan gjøres. Her er eksempelet:

Innføring av elektronisk registrering og/eller overvåkning i bedriften

Bedriften kan ikke innføre elektronisk registrering/overvåkning av bedriftens biler eller annet personlig utstyr før det foreligger en avtale mellom klubb og bedrift. Videre må det innhentes personlig samtykke fra de personene som blir omfattet av registrering/overvåkningen før registrering/overvåkningen kan innføres.

Før en ordning med registrering/overvåkning av personell kan avtales, skal bedriften og de tillitsvalgte diskutere andre mulig alternativer.

Begrunnelse

Vi ser i dag at elektronisk overvåkning installeres i stor skala i biler og utstyr våre medlemmer disponerer i bedriftens tjeneste. Dette skjer ofte uten at klubbene blir involvert i denne prosessen. Ved fremleggingen av forskningsrapporten om overvåkning av ansatte utenfor fast arbeidssted, ble det konkludert fra alle parter at lovverket er svært mangelfullt på dette området. Det vil sannsynligvis gå lang tid før det er på plass et lovverk som tar innover seg denne elektroniske utviklingen.  Av denne grunn er det nødvendig å innføre bestemmelser om dette i Landsoverenskomsten.

 

Landstariffkonferansen (LTK) avholdes på Lillestrøm 19. – 22. Oktober. Det er denne konferansen som behandler alle forslagene som er innsendt fra de forskjellige fagforeningene. Konferansen har ca 100 deltakere hvor vår fagforening får et antall utfra vår størrelse, i 2013 fikk vi 12 representanter.

LTK behandler de innsendte forslagene og vedtar hva som skal prioriteres i t-oppgjøret 2016. I tillegg velger konferansen forhandlingsutvalget for LOK. 

Etter at LTK er ferdig er det forhandlingsutvalget som har ansvaret for å gjennomføre forhandlingene med NELFO (vår arbeidsgivermotpart). I tillegg så blir tariffoppgjøret med krav og prioriteringer behandla både i EL & IT Forbundets landsstyret og LOs representantskap. EL & IT Forbundets landsstyret avholder sitt møte i desember 2013 og gjør sine vedtak med bakgrunn i vedtakene fra landstariffkonferansene. Videre så vil LOs representantskap behandle krav, prioriteringer og oppgjørsform i sitt møte som normalt avholdes i løpet av februar måned. Det er LOs representantskap som har det avgjørende ordet om oppgjøret skal forhandles forbundsvist eller samordna.

Hvis vedtaket blir at forhandlingene skal gjennomføres forbundsvist vil det for vår del bety at forhandlingsutvalget som LTK valgte vil gjennomføre forhandlingene som normalt ender opp med ett anbefalt resultat. Alternativet er at forhandlingsutvalget sier nei til tilbudet fra arbeidsgiverne, da vil oppgjøret gå til mekling og hvis det fortsatt er nei etter mekling så vil alle eller deler av medlemmene på overenskomsten bli tatt ut i streik. Hvis det blir ett anbefalt resultat sendes dette ut til medlemmene som går på overenskomsten og medlemmene stemmer JA eller NEI til resultatet. Forhandlingene skal være ferdige til 1. Mai hvis ikke oppgjøret går til mekling.

Hvis vedtaket i LOs representantskap blir at oppgjøre skal gjennomføres samordna betyr det at det er LO som forhandler direkte med NHO. Når resultatet av oppgjøret blir sendt ut til medlemmene for at de skal si JA eller Nei til oppgjøret, er det alle LOs medlemmer innenfor NHO området som har stemmerett. Ved ett samordna oppgjør skal forhandlingene være ferdige til 1. April hvis ikke oppgjøret går til mekling.

Fagforeningen kommer til å ha jevnlige møter for tillitsvalgte frem mot oppgjøret slik at vi samla sett er best mulig forberedt til å gjennomføre tariffoppgjøret 2016 på en god måte og på den måten bidra til at vi får ett godt resultat.

Vi minner om forslagsfristen som er 3. September og ber om at forslagene sendes til firmapost@rele.no. Vi vil også ha forslag på representanter og vararepresentanter til landstariffkonferansen på Lillestrøm 19. – 22. Oktober 2015.