Stor støtte til hovedtillitsvalgt, Torstein Kiland, i Sønnico.

På fanemarkeringen var det fremøtt 21 faner, de fleste fra EL & IT Forbundet, men også andre fagforeninger var representert. Det ble talt i underkant av 100 personer som stilte til støtte for Torstein Kiland. Per Gunnar Salomonsen (IKT Bransjens fagforening), Roy Pedersen (leder LO i Oslo), David Coron-Andersen (klubbleder i Kone-klubben), Øivind Wallentinsen (leder i Rogaland Elektromontørforening) og Rolf Bersås (klubbleder i Suldal Everk) holdt appell. Etter appelene gikk Kai Otto Helmersen (Leder i Elektromontørenes Forening Oslo og Akershus) inn i bygget til Sønnico for å foorsøke å få Styrelederen, Espen Klitzing, til å komme ut. Styrelederen ble tilbudt å tale til de fremmøte, tilbusdet ble avslått. Kai Otto Helmersen og Øivind Wallentinsen overleverte da et brev med krav til styret i Sønnico, styreleder lovet å svare på brevet. 

Du kan lese mer på om saken på Fri Fagbeveglse 

Dette brevet ble overlevert styreleder i Sønnico AS:

Til Styret i Sønnico AS

v/styrets leder Espen Klitzing

 

Fanemarkeringen i dag, 18.10.2017, er en støtte til hovedtillitsvalgt i Sønnico AS.

 

Vi ber bedriftens styre stanse den daglige ledelsen i Sønnico AS sitt forsøk på fagforeningsknusing.  Vi oppfatter Sønnico AS som ett seriøst selskap i bransjen, men angrepene på hovedtillitsvalgt har ikke noe med seriøs opptreden å gjøre.

 

Vi nevner som eksempler bla. at bedriftens ledelse:

-        Angriper hovedtillitsvalgtes mulighet til å ivareta sitt verv i henhold til hovedavtale og overenskomst.

-        Angriper hovedtillitsvalgt som person gjennom nitidig oppfølging, varsel om disiplinær forføyelse og andre utspill som ikke er i tråd med hovedavtalen.

-        Angrep på den frie organisasjonsretten og medlemmenes rett til suverent å velge sine tillitsvalgte. Dette skjer gjennom å betvile valgbarhet og gjennom å jobbe for å få fremmet motkandidater til sittende tillitsvalgt.

 

Vi krever at styret setter en stopper for dette umiddelbart.

-        Hovedtillitsvalgt må vises respekt og få nødvendig tid å utføre sine oppgaver på en god måte.

-        Hovedtillitsvalgt må selv vurdere hvor mye tid som skal benyttes.

-        Kravet om detaljrapportering stoppes.

-        Styret må instruere den daglige ledelsen slik at samarbeidet blir gjenopptatt og det utvikles til det beste for hele bedriften.

 

Styrets tilbakemelding sendes til: post@elogitagder.no

Tilbakemeldingen fra styret vil bli bekjentgjort blant fagorganiserte og tillitsvalgte.

PS! Ingen tilbakemelding er også en tilbakemelding.

Mvh.

Initiativtakere til fanemarkeringen:

 

____________________________                                                                                    ____________________________

Øivind Wallentinsen                                                                                              Kai-Otto Helmersen

Rogaland Elektromontørforening                                                               Elektromontørenes Forening

                                 Oslo og Akershus

 

 

____________________________                                                           ____________________________

Per Gunnar Salomonsen                                                                                     Morten Svendsen

IKT Bransjens Fagforening                                                                              EL og IT Oslo og Akershus