Hvis du blir permittert eller oppsagt

Hva gjør du hvis du blir permittert eller arbeidsledig? 

Arbeidsmarkedet i Rogaland er for tiden dårlig. En del av våre medlemmer opplever, eller kommer til å oppleve permitteringer og i verste fall oppsigelser. For deg som da blir permittert eller oppsagt er det viktig at du snarest sender melding om dette til Rogaland Elektromontørforening eller til EL & IT Forbundskontoret, da du er berettiget kontingent- og forsikringsfritak. 

Dersom du blir permittert/oppsagt ved bedriften har du rett på fritt medlemskap i 8 uker, men forutsetningen er at vi mottar dokumentasjon fra NAV som viser at du er registrert hos dem som permittert eller arbeidsledig og mottar dagpenger. 

Hvis du ikke sender inn dokumentasjon mens du går arbeidsledig, vil du bli registrert som om du ikke betaler kontingent. Så snart dokumentasjon foreligger, får du fritak fra fagforeningskontingent og forsikringskontingent i 8 uker, og medlemskapet ditt inkl. forsikringene er i orden.

Når 8 uker er gått vil du få krav på forsikring fra forbundet sentralt, som sender ut giro.

Du må sende inn dokumentasjon hver måned. Du kan sende kopi av lønnsslipp du mottar fra NAV om dagpenger. Lønnslippene sendes enten til firmapost@rele.no eller per post til vår adresse i Lagårdsveien 124, 4011 Stavanger. 

Dokumentasjon som du må sende til fagforeningen på firmapost@rele.no :

1.Permitteringsbrev fra bedriften

2.Vedtaksbrev fra NAV

3.Lønnslipper fra NAV, sendes fortløpende etter hvert som de mottas.

Når du blir tatt inn i arbeid igjen, er det viktig at du gir beskjed til oss slik at det blir trukket fagforeningskontingent og forsikring fra første lønnsutbetaling.

Hvis du tilbake i arbeid noen få dager vil bedriften trekke deg i kontingent og forsikring, og kravet på fri medlemskap på 8 uker vil da bli forskjøvet.

Har du spørsmål angående noe, ta gjerne kontakt med oss på firmapost@rele.no eller telefon 51 84 04 50.

 

Regler og rettigheter ved permittering

Av: Geir Ove Bernhoff og Lars Roar Mjøen (hovedtillitsvalgt Caverion)

På grunn av den vanskelige situasjonen som har utviklet seg i Rogaland, opplever vi en sterk økning i antall permitterte og dessverre en del oppsigelser. Siden vi har opplevd en jevn stigning i markedet de siste 15 årene, er dette en helt ny situasjon for de fleste av oss. Rogaland Elektromontørforening har opplevde at det gjøres en del feil og til tider overtramp ute i bedriften, pga. lite eller ingen kunnskap om de reglene som gjelder under en permitteringssituasjon. Vi vil derfor gå gjennom regler og rettighetene ved permitteringer i denne artikkelen.

Husk at permittering er et midlertidig fritak av arbeidsplikt for arbeidstaker, men ansettelsesforholdet består fortsatt. Arbeidstakeren har både rett og plikt til å gjenoppta arbeidet når permitteringstiden utløper eller hvis arbeidsgiver har behov for arbeidskraft i løpet av permitteringsperioden. Årsaken til permitteringen må være av midlertidig karakter. Hvis man anser årsaken som varig, skal man vurdere nedbemanning og oppsigelser. 

Protokoll

Bedriften har plikt til å konferere med de tillitsvalgte før varsel om permittering sende ut til de ansatte. På møte med de tillitsvalgte skal det settes opp en protokoll med underskrift fra både de tillitsvalgte og bedriften. Dersom klubb og bedrift ikke blir enig om permitteringer, og/eller protokoll ikke skrives kan de permitterte i verste fall risikere å miste sine dagpenger fra NAV. I møte må det bli enighet om permitteringens sannsynlige lengde som skal føres inn i protokollen.

Utvelgelse

På møte skal det diskuteres hvor mange og hvem som skal permitteres. Det er særdeles viktig at bedriften i samarbeid med klubben «snur alle steiner» for finne alternativt arbeid i bedriften, muligheter for utleie eller opplæringstiltak i bedriften før permitteringer velges. Ved utvelgelse skal ansiennitet (etter Hovedavtalens § 7-1 punkt 3) være hovedkriteriet. Dersom bedriften ønsker å fravike ansiennitet skal det være tungtveiende og saklige grunner for det. Etter det bør klubben prioritere sosiale årsaker, slik som høy gjeld, eneforsørger og liknende. Rullerende permitteringer bør også diskuteres (Landsoverenskomsten § 2). Det betyr at det skal deles på permitteringsperioden ved at 2 personer deler på en periode på f.eks. 30 uker (15 uker hver).

Lærlinger

Lærlinger skal som hovedregel ikke permitteres. Det er underskrevet en protokoll mellom EL & IT Forbundet hvor det står at «lærlinger og lærekandidater er som hovedregelen unntatt permittering som følge av redusert ordreinngang. Permittering kan imidlertid skje i det tilfelle bedriften ikke lenger finner det mulig å gi lærekandidaten tilfredsstillende opplæring».  I Landsoverenskomsten § 6 står det at en montør ikke kan ha tilsyn for flere enn 2 lærlinger. Dette betyr at bedriften ikke kan bruke kostnader som et argument for å permittere lærlinger, men mangel på opplæringsmuligheter, og der går grensen på 2 lærlinger per montør.

Tillitsvalgte og verneombud

I Hovedavtalen står det at det skal legges særlig vekt på de spesielle arbeidsoppgavene AU har i bedriften. Dette betyr at bedriften skal legge vekt på klubbens leder, nestleder og sekretær sine særlige oppgaver disse tillitsvalgte vil ha under en permitteringssituasjon. Det må være tillitsvalgte tilbake i bedriften for å håndtere situasjonen. Dersom bedriften ønsker å permittere verneombud må det først legges frem en plan over hvordan vernefunksjonen forsvarlig skal kunne ivaretas.

Skriftlig varsel

Varselet om permittering skal være skriftlig og overleveres den ansatte personlig eller sendes med rekommandert post. Varsel på SMS eller mail er ikke et gyldig varsel. Et generelt varsel til alle arbeidstakerne er heller ikke gyldig. Vi vil anbefale personlig overlevering hvor klubbens tillitsvalgte er tilstede. De permitterte kan da samtidig få en orientering over hvordan situasjonen er, hvordan de skal forholde seg, hvordan de kan søke hjelp og få svar på spørsmål.

Lønn under permittering

Etter at skriftlig varsel om permittering er mottatt skal det gå minimum 14 dager før permitteringene starter. Den enkelte må melde seg til NAV så raskt som mulig for å sikre at man får dagpenger. Fra den dagen permitteringen blir iverksatt har bedriften lønnsplikt i 10 dager. Det vil si at den ansatte er fritatt fra arbeidsplikt og skal motta lønn fra arbeidsgiver. Etter perioden med lønnsplikt fra bedriften er det 3 karensdager. Det vil si at man går 3 dager uten lønn eller dagpenger fra NAV.

Etter karensdagene skal man ha dagpenger fra NAV. Satsen for dagpengene er hovedsakelig en dagsats beregnet som 2,4 promille av den permittertes brutto årslønn fra forrige kalenderår (Eks; Årslønn 500 000 kr = 1200 kr i dagsats).

Lengde på permittering

Arbeidsgiver kan permittere ansatte inntil 30 uker. I perioden kan arbeidsgiver ta inn arbeidsgiver i arbeid i inntil 6 uker sammenhengende. Overskrider man 6 uker, blir permitteringen brutt og eventuelt nytt permitteringsvarsel må gis, samt ny arbeidsgiverperiode.

Ferie og sykdom

Ved sykdom, ferie og annet avtalt tjenestefravær forskyves arbeidsgiverperioden og begynner først å løpe når arbeidstakeren skulle ha vært i arbeid, forutsatt at permittering fortsatt er aktuelt.

Oppsigelse

Etter at arbeidsgiverperioden er over (10 dager) kan den permitterte si opp med 14 dagers varsel. Hvis derimot arbeidsgiver ønsker å si opp arbeidstaker i permitteringsperioden, vil normal oppsigelsestid løpe og hvor arbeidsgiver skal betale full lønn.

 Kontingentfritak

NB! Det er svært viktig at den enkelte permitterte melder fra til Rogaland Elektromontørforening om at han/hun er permittert. Dette for å stoppe trekket av fagforeningskontingent og forsikring. Hvordan du gjør dette kan du lese om i artikkelen «Hva gjør du hvis du blir permittert» på side

Har du flere spørsmål tar du kontakt med oss Rogaland Elektromontørforening.