Forslagsfrist for faorslag til Tariffoppgjøret 2018

Tid for å fremme forslag om endringer i landsoverenskomsten for elektrofagene – hvilke endringer skal kreves i tariffoppgjøret 2018

 

Tariffoppgjøret 2018 nærmer seg raskt. Det er nå tid for klubber og medlemmer til å diskuter forslag til endringer i Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK). Klubber og medlemmer må sende eventuelle forslag til endring til fagforeningen innen kl. 12.00, 4. September 2017, forslagene sendes til firmapost@rele.no.

 

Først litt om hvordan forslagsbehandlingen foregår for LOK. Det er lange tradisjoner for at medlemmer og klubber stiller forslag gjennom fagforeningen til endringer i tariffavtalen. Fra fagforeningen pleier vi å sende inn mellom 40 og 50 forslag til endringer. Forslagene som blir sendt inn fra klubber og medlemmer blir grundig gjennomgått i fagforening og det er fagforenings styret som foretar den endelige behandlingen før forslagene sendes inn til EL & IT Forbundet sentralt.

 

Forslag til endringer av tariffavtalen trenger ikke være 100% gjennomarbeida med forslag til hvordan en endra eller ny paragraf skal se ut. Det viktigste er at klubben beskriver hva de vil endre og hvorfor så vil behandlinga i fagforeningen føre frem til ett konkret tekstforslag.

 

Jeg har hentet frem ett forslag som fagforeningen sendte inn i forbindelse med tariffoppgjøret 2016, dette er ment som ett eksempel på hvordan det kan gjøres. Her er eksempelet:

LOK § 2Forslag. Ansettelser: Setningen «Midlertidig ansettelser kan kun foretas når det er drøftet ……….», utgår og erstattes med:Arbeidstakerne skal ansattes fast. Midlertidige ansettelser kan kun foretas når dette er avtalt skriftlig mellom EL & IT klubben og bedriften. Avtale om midlertidig ansettelse kan inngås:a)	når arbeidet er av midlertidig karakter og adskiller seg fra det som ordinært utføres i virksomhetenb)	for arbeid i stedet for en annen (vikar)c)	for praksisarbeidd)	med deltakere i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med arbeids og velferdsetatenBegrunnelse:Som det fremkommer av teksten under LOK § 2 gir varige ansettelsesforhold for alle arbeidstakerne i bedriften de beste forutsetningene for kompetanseheving, sikkerhet, kvalitet, lønnsomhet og trygghet for den enkelte arbeidstaker. Endringene i den nye Arbeidsmiljøloven tar ikke hensyn til dette og det er derfor nødvendig ta dette inn i Landsoverenskomsten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landstariffkonferansen (LTK) avholdes i Tromsø 9. – 12. Oktober. Det er denne konferansen som behandler alle forslagene som er innsendt fra de forskjellige fagforeningene. Konferansen har ca 100 deltakere hvor vår fagforening får et antall utfra vår størrelse, i 2017 får vi 11 representanter. I tillegg så pleier fagforeningen sende 1-3 observatører.

LTK behandler de innsendte forslagene og vedtar hva som skal prioriteres i t-oppgjøret 2016. I tillegg velger konferansen forhandlingsutvalget for LOK.

 

Etter at LTK er ferdig er det forhandlingsutvalget som har ansvaret for å gjennomføre forhandlingene med NELFO (vår arbeidsgivermotpart). I tillegg så blir tariffoppgjøret med krav og prioriteringer behandla både i EL & IT Forbundets landsstyret og LOs representantskap.

 

Det er LOs representantskap som har det avgjørende ordet om oppgjøret skal forhandles forbundsvist eller samordna.

Hvis vedtaket blir at forhandlingene skal gjennomføres forbundsvist vil det for vår del bety at forhandlingsutvalget som LTK velger vil gjennomføre forhandlingene. Forhandlingene skal være ferdige til 1. Mai, hvis ikke oppgjøret går til mekling.

Hvis vedtaket i LOs representantskap blir at oppgjøre skal gjennomføres samordna betyr det at det er LO som forhandler direkte med NHO. Når resultatet av oppgjøret blir sendt ut til medlemmene for at de skal si JA eller Nei til oppgjøret, er det alle LOs medlemmer innenfor NHO området som har stemmerett. Ved ett samordna oppgjør skal forhandlingene være ferdige til 1. April, hvis ikke oppgjøret går til mekling.

 

Fagforeningen kommer til å ha jevnlige møter for tillitsvalgte frem mot oppgjøret slik at vi samla sett er best mulig forberedt til å gjennomføre tariffoppgjøret 2018 på en god måte og på den måten bidra til at vi får ett godt resultat.

 

Vi minner om forslagsfristen som er kl. 12.00, 4. September 2017. Forslagsfristen gjelder både forslag til endringer av LOK og forslag på representanter og vararepresentanter/observatører til landstariffkonferansen i Tromsø 9. – 12. Oktober 2015. Vi ber om at forslagene sendes til firmapost@rele.no