Forbud mot - Forslag på Stortinget om midlertidig forbud mot innleie

Stortingsrepresentantene Arild Grande, Hadia Tajik, Svein Roald Hansen, Lise Christoffersen og Jonas Gahr Støre leverte 8. desember ett dokument 8 forslag om midlertidig forbud mot innleie.

Forslaget ligger på Stortinget side web sider, det er en midlertidig versjon.

Til Stortinget

Bakgrunn

Utviklingen i byggebransjen går i gal retning. Antallet ansatte i byggefirmaer reduseres, og byggeprosjektene fylles opp med leiearbeidere. Fast ansettelse uten garantilønn har bredt om seg, og innleie har blitt regelen heller enn unntaket. Organisasjonsprosenten er faretruende lav, i bygg-, og anleggsbransjen i Oslo anslås den å være nær ti prosent.

Bemanningsselskapene er nå den største arbeidsgiveren på mange byggeplasser. Slik innleie fortrenger faste ansatte, gir usikre arbeidsforhold uten garanti for en inntekt det går an å leve av, og fortrenger opplæringsbedrifter som driver fagopplæring og tar samfunnsansvar. Innleide arbeidere har dessuten større risiko for skader og dødsfall, i en bransje med allerede høy risiko. Det hersker stor bekymring blant alle arbeidslivets parter om forvitring av kompetanse, manglende innovasjon og synkende produktivitet.

Forslagsstillerne mener at viktige samfunnshensyn står på spill og ønsker flere fagarbeidere, flere faste ansettelser og mer trygghet og maktbalanse i arbeidslivet.

 

Forslag

Forslagsstillerne fremmer derfor følgende forslag:

  • 1. Stortinget ber regjeringen kartlegge omfanget av innleie i bygg- og anleggsbransjen, herunder kartlegge om det er geografiske forskjeller.

  • 2. Stortinget ber regjeringen sikre at ulovlig innleie medfører kraftigere sanksjoner i form av overtredelsesgebyrer, og eventuelt karantenebestemmelser mot ut- og innleie ved gjentatte brudd. Arbeidstilsynet gis i oppgave å føre tilsyn med ulovlig innleie.

  • 3. Stortinget ber regjeringen legge fram sak om å gjeninnføre kollektiv søksmålsrett mot ulovlig innleie og utvide retten til å gjelde utleide arbeidere.

  • 4. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om endring av arbeidsmiljøloven slik at avtaler med tillitsvalgte om tidsbegrenset innleie og avvik fra arbeidsmiljølovens alminnelige arbeidstidsbestemmelser bare kan inngås der det er hjemlet i landsdekkende overenskomst.

  • 5. Stortinget ber regjeringen om å fremme forslag om endring av arbeidsmiljøloven der det defineres hva en fast ansettelse bør inneholde. Minimumskrav må være en bestemt stillingsprosent med arbeidsplan som også gir en forutsigbar ukentlig/månedlig arbeidstid, og disse arbeidsvilkårene må fremgå av arbeidsavtalen og dermed utgjøre grunnlaget for lønns- og arbeidsplikt.

  • 6. Stortinget ber regjeringen utrede med sikte på å innføre et midlertidig forbud mot innleie begrenset til enten de geografisk sett mest utsatte stedene eller begrenset til de mest utsatte bransjene.